Through the eyes of a child immigrant

Video Url
Description
Through the eyes of a child immigrant | Erik Gomez | TEDxPSU